Menu

BESTUUR HAARLEM105

Bestuur
De officiële naam van Haarlem105 is Stichting Lokale Omroep Haarlem (SLOH). Deze stichting is door de gemeente Haarlem in october 2013 opnieuw voor de duur van 5 jaren representatief voor de Haarlemse samenleving verklaard.

Dagelijks Bestuur

Het bestuur van de SLOH bestaat uit de volgende personen:
- Valerie Vallenduuk (Voorzitter)
- Mr. Emke Vreugdenhil (pvv Voorzitter, Secretaris)
- Rob de Nieuwe (Penningmeester)
- Heleen Hoek (Marketing)
- Aart van der Kuijl (Culturele zaken)

Het bestuur is conform de statuten verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben allen de "Integriteitsverklaring van het Commissariaat voor de Media" ondertekend en zich geconformeerd aan de "Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012".

Directie

Vanaf 1 maart 2016 is een management team eindverantwoordelijk voor de operatie van Haarlem105.
Het huidige management team bestaat uit Rene Kint (hoofd radio), Sabine Sabelis (marketingmanager), Sabrina Koster/Roel Diender (Hoofden TV), Wessel van Opstal (hoofredacteur) en Peter Havinga (reclameverkoop). 

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)
Volgens de eisen van de Mediawet heeft elke omroep, dus ook Haarlem105 een Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO), de opvolger van de vroegere Programmaraad. Het PBO heeft als taak het programmabeleid van Haarlem105 vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

Taak
De rol is tweeledig, namelijk: enerzijds toetst het orgaan de uitzendingen en het gevoerde programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Anderzijds zijn de leden vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep. Het PBO ziet erop toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in de uitzendingen aan bod komen.
Het PBO van de SLOH bestaat uit de volgende personen:
- Haarlem105 heeft een nieuw PBO. De namen worden per 01-08-2018 openbaar gemaakt

Begroting
Streekomroep Haarlem105 draait nu op een begroting van ongeveer 1,5 ton. Bijna 108.000 euro komt binnen van het Rijk, gelijk aan 1,30 euro per huishouden. In de wet is bepaald dat de aangesloten gemeenten Haarlem en Heemstede dit bedrag moet doorgeven aan de lokale omroep. Daar staat als tegenprestatie de zogeheten ICE-norm als voorwaarde tegenover: Vijftig procent van de uitzendingen moet Informatie, Cultuur en Educatie omvatten.
Buiten deze rijksbijdragen ontvangt Haarlem105 geen subsidies. De ambitie is om de groei naar volwaardige tv uit reclame-inkomsten financieren.

Uitgavenkant
Aan de uitgavenkant zijn de grootste posten huisvesting, Buma/Stemra-rechten, techniek, zender, toegang tot de netwerken van Ziggo en UPC en pakketaanbieders zoals KPN. Deze vaste kosten bedragen ruim 110.000 euro.

Copyright © 2019 - Haarlem105 | Van stad tot strand! | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)